Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
– KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY W OSTROWCU ŚW. –
KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 09.168.1324).

Mając na uwadze, że

„Tylko siła pracy i ofiary może zbawić tak człowieka jak i naród, byle praca płynęła z miłości obowiązku, ofiara zaś, z miłości Boga i bliźniego.”
/Św. Zygmunt Szczęsny Feliński/

pomagamy dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka szlachetnego, uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, kochającego Ojczyznę, pamiętającego, że najwyższą wartością jest:

„BÓG – HONOR – OJCZYZNA”

Misja naszej szkoły

Wychowanie i kształcenie w naszej szkole oparte jest na chrześcijańskim systemie wartości, gdzie zadania i program szkoły zmierzają do zapewnienia spójności pomiędzy wiarą i życiem.

Nasza szkoła:

 • stwarza warunki do harmonijnego rozwoju różnych dziedzin osobowości wychowanka,
 • kształci i promuje postawy patriotyczne,
 • uwrażliwia na piękno i odpowiedzialność za dar przyrody jako dzieło Stwórcy,
 • rozwija zainteresowania dzieci poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
 • współpracuje z rodzicami lub opiekunami w dziedzinie wychowania,
 • towarzyszy młodemu człowiekowi w drodze życia i wspomagać Go, aby mądrze wzrastało ku dorosłości w kulturze i wartościach chrześcijańskich oraz w szacunku dla Ojczyzny i ludzkiej pracy,
 • wspiera rodzinę w procesie wychowania i edukacji poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią,
 • oferuje wysoki poziom nauczania, którym kieruje wykwalifikowana kadra.

 

Wizja naszej szkoły

Istniejemy po to, aby Dziecko poprzez wszechstronne wykształcenie mogło się w pełni i harmonijnie rozwinąć się jako osoba,  przyjmując za podstawę chrześcijański system wartości głoszony przez Kościół katolicki.

Pragniemy, aby nasz absolwent:

 • starał się żyć wartościami ewangelicznymi, rozwijając w sobie świadomość „Bycia chrześcijaninem”, był człowiekiem autentycznej wiary,
 • kochał Ojczyznę – Polskę i świadomie podejmował naukę i pracę dla jej dobra,
 • świadomie opowiadał się za wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi,
 • był wrażliwy na potrzeby innych,
 • był człowiekiem o wszechstronnie rozwiniętej osobowości: reprezentujący wysoki poziom intelektualny, psychiczny, społeczny, emocjonalny, zdrowotny, moralny, kulturalny na miarę swoich indywidualnych możliwości.

W realizacji naszych zamierzeń kierujemy się słowami  świętego Jana Pawła II :

„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był” a nie tylko więcej ”miał”; aby więc poprzez wszystko co „ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim” ale także „dla drugich”.

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY W LATACH 2014-2017

Promowanie wychowania katolickiego – stanowi obok kształcenia najważniejszą część misji szkoły i obejmuje:

 • kultywowanie tradycji szkoły (codzienna poranna modlitwa, Eucharystiaw każdy pierwszy piątek miesiąca, coroczna pielgrzymka na Św. Krzyż, przybliżenie postaci Patrona Szkoły św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, wspólne, okolicznościowe spotkania całej wspólnoty Szkolnej – uczniów – rodziców – nauczycieli),
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • uświadamianie wartości autentycznej wiary w życiu człowieka,
 • promowanie wartości religijnych we własnym otoczeniu.

Organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego:

 • realizowane  programy wychowania szkolnego uwzględniają podstawę programową
 • Program Profilaktyczny –  promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa; kształtowanie postawy proekologicznej w świecie stworzonym przez Boga;
 • Program Wychowawczy, którego celem jest pięknie ukształtowany człowiek.

Dbałość o wysoki poziom nauczania

 • realizacja innowacji pedagogicznych i innowacyjnych programów i projektów
 • zindywidualizowany proces nauczania sprzyjający osiąganiu wysokich postępów w nauce
 • dbałość o piękno mowy ojczystej jako dziedzictwa narodowego,
 • inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorstwa pedagogicznego.

Staranie o bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę:

 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do zabawy i nauki,
 • nieliczne klasy ( maksymalnie 18 osób)
 • doskonalenie umiejętności związanych z posługiwaniem się technologią informacyjną
 • wychowanie świadomego odbiorcy masmediów.

Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia

 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • wdrożenie efektywnego systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • profilaktyka agresji i uzależnień – eliminowanie zachowań niepożądanych,
 • budowanie systemu motywacji uczniów – pochwały, nagrody.

Dbałość o wszechstronny rozwój uzdolnień uczniów

 • odkrywanie talentów – monitorowanie osiągnięć uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań  i pasji uczniów poprzez realizację następujących zajęć pozalekcyjnych: muzyczno – tanecznych, artystycznych, dziennikarskich, fotograficznych i teatralnych oraz innych,
 • organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Systematyczne wdrażanie przez szkołę różnorodnych projektów edukacyjnych:

 • m.in. „ Moja mała Ojczyzna”, Dzień Sportu, Dzień Książki i Filmu, Dzień Rodziny, Rekolekcje dla Rodzin, Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • propagowanie zdrowego stylu życia – stawiamy na ruch, zdrowe odżywianie, ekologię i tolerancję.
 • rozpowszechnianie edukacji kulturalnej – rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci.

Konstruktywna współpraca  z rodzicami i środowiskiem lokalnym:

 • kształtowanie pozytywnych relacji z rodzicami i opiekunami uczniów,
 • współdziałanie na rzecz środowiska lokalnego,
 • budowanie odpowiedzialności za współtworzenie wspólnoty szkolnej, jej poziomu wychowawczego i dydaktycznego,
 • szkoła jest miejscem dialogu, w którym uczestniczy cała społeczność szkolna.

Szkoła dysponuje bogatą bazą dostosowaną do realizacji zadań programowych

 • obszerne, widne, funkcjonalne i estetyczne sale lekcyjne,
 • meble i sprzęty posiadające atesty i certyfikaty,
 • bogato wyposażone pracownie w pomoce i środki dydaktyczne umożliwiające realizację zadań statutowych,
 • tablice interaktywne,
 • pracownia komputerowa,
 • duży teren zielony umożliwiający prowadzenie zajęć tematycznych i rekreacyjnych.

 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

 • Kocha Boga, ma świadomość, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem.
 • Wyraża wiedzę, umiejętności, emocje w działaniach twórczych.
 • Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
 • Potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce człowieka wierzącego m.in. poprzez aktywny udział we Mszy św., codzienną modlitwę,stosowanie pozdrowienia chrześcijańskiego.
 • Odróżnia dobro od zła, potrafi dokonać właściwego wyboru wartości i odczuwa zadowolenie z dokonanego wyboru wartości wyższej.
 • Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
 • Dostrzega i rozumie potrzeby innych – szanuje ich odrębność.
 • Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów; docenia sukcesy innych.
 • Umie z godnością przyjmować porażki.
 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych; używa zwrotów grzecznościowych.
 • Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
 • Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych; potrafi unikać zagrożeń.
 • Szanuje pracę swoją i innych oraz rozumie jej wartość.
 • Okazuje szacunek i wdzięczność wobec rodziców.
 • Ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej; zna i szanuje swoją Ojczyznę; poznaje jej historię, kulturę i tradycję.

Koncepcja opracowana pisemnie i przyjęta na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 28.08.2014 r.