Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
– KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY W OSTROWCU ŚW. –
KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO

 

Mając na uwadze, że

„Tylko siła pracy i ofiary może zbawić tak człowieka jak i naród, byle praca płynęła z miłości obowiązku, ofiara zaś, z miłości Boga i bliźniego.”
/Św. Zygmunt Szczęsny Feliński/

pomagamy dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka szlachetnego, uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, kochającego Ojczyznę, pamiętającego, że najwyższą wartością jest:

„BÓG – HONOR – OJCZYZNA”

MISJA

Nasza szkoła:

 • Ma charakter katolicki.
 • Wychowanie i kształcenie jest oparte na chrześcijańskim systemie wartości.
 • Szkoła stwarza warunki do harmonijnego rozwoju różnych dziedzin osobowości wychowanka.
 • Wychowuje do szlachetności, pracowitości, odpowiedzialności, empatii, prawości.
 • Współpracuje z rodzicami lub opiekunami w dziedzinie wychowania.
 • Rozwija zainteresowania dzieci poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
 • Zadania i program szkoły zmierzają do zapewnienia spójności pomiędzy wiarą i życiem.
 • Kształci i promuje postawy patriotyczne poprzez autorskie programy – Wychowanie do patriotyzmu, Wychowanie do wartości.
 • Uwrażliwia na piękno i odpowiedzialność za dar przyrody jako dzieło Stwórcy.
 • Oferuje uczniowi opiekę nauczyciela tutora, który wspiera jego rozwój.
 • Zapewnia wysoki poziom nauczania, którym kieruje wykwalifikowana i ciągle doskonaląca się kadra.
 • Posiada bogaty wachlarz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Tworzy wspólnotę uczniów, nauczycieli, rodziców, w której nikt nie jest anonimowy.
 • Daje poczucie bezpieczeństwa, które wspiera harmonijny rozwój ucznia.
 • Zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia, sprzyja wzajemnemu zaufaniu.

 

WIZJA

       Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły:

 • Starał się żyć wartościami ewangelicznymi, rozwijając w sobie świadomość ,,Bycia chrześcijaninem’’, był człowiekiem autentycznej wiary.
 • Był człowiekiem o wszechstronnie rozwiniętej osobowości: reprezentujący wysoki poziom intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, moralny, kulturalny, na miarę możliwości indywidualnych.
 • Rozwijał umiejętności: planowanie, wybieranie, przewidywanie, podejmowanie decyzji.
 • Kochał Ojczyznę – Polskę, świadomie podejmował naukę i pracę dla jej dobra.
 • Był wrażliwy na potrzeby innych i wstawiał się za słabszymi.
 • Miał poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
 • Był człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, posiadał szerokie horyzonty wiedzy i z odwagą podejmował nowe wyzwania.
 • Posiadał umiejętność komunikowania się w językach obcych i czerpał pozytywne wzorce z innych kultur, szanując ich tradycje i różnorodność.
 • Kochał Boga i miał świadomość, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem.

 

     Pragniemy, aby rodzice:

 • Czynnie współpracowali ze szkołą współtworząc atmosferę i tradycję szkoły.
 • Przyczyniali się do spójnego oddziaływania szkoły i domu.
 • Promowali szkole w środowisku lokalnym.
 • Poprzez swoją chrześcijańską i patriotyczną postawę stanowili wzorzec dla zachowań swoich dzieci.
 • Dawali odważnie świadectwo wiary miłości Boga i bliźniego.
 • Wspierali placówkę w podejmowanych działaniach dydaktyczno – wychowawczych.

 

    Pragniemy, aby nauczyciele:

 • Byli świadkami wiary, ludźmi bogatymi duchowo.
 • Chętnie podejmowali różne formy doskonalenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Byli ludźmi kreatywnymi, twórczymi, pełnymi inicjatywy i zaangażowania.
 • Towarzyszyli swoim podopiecznym w ich potrzebach emocjonalnych, duchowych, intelektualnych i kulturowych.
 • Byli współodpowiedzialni za budowanie i tworzenie placówki.

 

Pragniemy, aby nasza placówka:

 • Troszczyła się o dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.
 • Budowała cywilizację miłości w środowisku lokalnym.
 • Współdziałała dla dobra mieszkańców i instytucji zewnętrznych.
 • Budowała dobrą wartość edukacji we współpracy z innymi jednostkami oświatowymi.
 • Była przejrzystym znakiem autentycznej wiary i miłości Boga, człowieka, Ojczyzny.
 • Była prekursorem nowych, kreatywnych rozwiązań edukacyjnych, służących przestronnemu rozwojowi uczniów.
 • Wykazywała ciągłą troskę o aktualne doposażenie.
 • Korzystała z różnego rodzaju projektów sprzyjających rozwojowi placówki.

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY

Promowanie wychowania katolickiego stanowi – obok kształcenia – najważniejszą część misji szkoły i obejmuje:

 • uświadamianie wartości autentycznej wiary w życiu człowieka oraz ciągłą troskę o osobistą więź i relację z Bogiem,
 • kultywowanie tradycji szkoły (codzienna poranna modlitwa, coroczna pielgrzymka na Św. Krzyż, przybliżenie postaci Patrona Szkoły św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, wspólne, okolicznościowe spotkania całej wspólnoty Szkolnej – uczniów – rodziców – nauczycieli),
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • promowanie wartości religijnych we własnym otoczeniu.

Organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego:

 • realizowane programy wychowania szkolnego uwzględniają podstawę
  programową
 • Kształcenie i promowanie postaw patriotycznych poprzez autorskie programy – Wychowanie do patriotyzmu, Wychowanie do wartości.
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny – wychowywanie w wartościach chrześcijańskich, których celem jest pięknie ukształtowany człowiek, promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa; kształtowanie postawy proekologicznej w świecie stworzonym przez Boga;
 • Tutoring w szkole.

Dbałość o wysoki poziom nauczania

 • realizacja innowacji pedagogicznych i innowacyjnych programów i projektów
 • wprowadzenie począwszy od kl. 4 drugiego języka obcego; wdrażanie nauczania dwujęzycznego (j. angielski),
 • zindywidualizowany proces nauczania sprzyjający osiąganiu wysokich
  postępów w nauce,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej jako dziedzictwa narodowego,
 • inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorstwa pedagogicznego.

Staranie o bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę:

 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do zabawy i nauki,
 • nieliczne klasy
 • doskonalenie umiejętności związanych z posługiwaniem się technologią
  informacyjną
 • wychowanie świadomego odbiorcy masmediów.

Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia

 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • wdrożenie efektywnego systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • profilaktyka agresji i uzależnień – eliminowanie zachowań niepożądanych,
 • budowanie systemu motywacji uczniów – pochwały, nagrody.

Dbałość o wszechstronny rozwój uzdolnień uczniów

 • odkrywanie talentów – monitorowanie osiągnięć uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych
 • organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Systematyczne wdrażanie przez szkołę różnorodnych projektów edukacyjnych:

 • in. Dzień Sportu, Dzień Książki i Filmu, Dzień Rodziny, Rekolekcje dla Rodzin, Spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • propagowanie zdrowego stylu życia – stawiamy na ruch, zdrowe odżywianie, ekologię.
 • rozpowszechnianie edukacji kulturalnej – rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci.

Konstruktywna współpraca  z rodzicami i środowiskiem lokalnym:

 • kształtowanie pozytywnych relacji z rodzicami i opiekunami uczniów,
 • współdziałanie na rzecz środowiska lokalnego,
 • budowanie odpowiedzialności za współtworzenie wspólnoty szkolnej, jej
  poziomu wychowawczego i dydaktycznego,
 • szkoła jest miejscem dialogu, w którym uczestniczy cała społeczność szkolna.

Szkoła dysponuje bogatą bazą dostosowaną do realizacji zadań programowych

 • obszerne, widne, funkcjonalne i estetyczne sale lekcyjne,
 • meble i sprzęty posiadające atesty i certyfikaty,
 • bogato wyposażone pracownie w pomoce i środki dydaktyczne umożliwiające realizację zadań statutowych,
 • tablice interaktywne, narzędzia TIK,
 • mobilna pracownia komputerowa,
 • duży teren zielony umożliwiający prowadzenie zajęć tematycznych i rekreacyjnych.

 

Kierunek działań szkoły w kolejnych latach:

 

Rok 2017/2018 – krzewienie wśród uczniów postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego: NIEPODLEGŁOŚĆ – MOJA WOLNOŚĆ

Rok 2018/2019 – wdrażanie do przezwyciężania trudności, przybliżenie pojęcia co to jest „silna wola” oraz kształtowanie umiejętności bycia asertywnym jako przejaw męstwa i odwagi:  BÓG – HONOR – OJCZYZNA

Rok 2019/2020 – rozbudzanie wrażliwości na drugiego człowieka, krzywdę innych
i kształtowanie postawy szlachetności serca: WRAŻLIWOŚĆ I SZLACHETNOŚĆ

Rok 2020/2021kształtowanie postawy miłości bliźniego i przyjaźni, wzmacnianie pozycji ucznia w grupie oraz uwrażliwianie na poszanowanie drugiego człowieka: PRZYJAŹŃ

Rok 2021/2022odkrywanie piękna otaczającego świata poszukując nośników piękna w drugim człowieku, sztuce oraz kontakcie z przyrodą: „Bóg jest przyczyną wszystkiego, co piękne /Św. Klemens Aleksandryjski/:  PIĘKNO