Misja i Wizja

MISJA I WIZJA
Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim

MISJA

 • Nasza szkoła ma charakter katolicki. Wychowanie i kształcenie jest oparte na chrześcijańskim systemie wartości. Szkoła stwarza warunki do harmonijnego rozwoju różnych dziedzin osobowości wychowanka.
 • Współpracuje z rodzicami lub opiekunami w dziedzinie wychowania.
 • Rozwija zainteresowania dzieci poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zadania i program szkoły zmierzają do zapewnienia spójności pomiędzy wiarą i życiem.
 • Szkoła kształci i promuje postawy patriotyczne.
 • Szkoła uwrażliwia na piękno i odpowiedzialność za dar przyrody jako dzieło Stwórcy.
 • Oferuje wysoki poziom nauczania, którym kieruje wykwalifikowana kadra.

WIZJA

Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły:

 • Był człowiekiem o wszechstronnie rozwiniętej osobowości : reprezentujący wysoki poziom intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, moralny, kulturalny na miarę możliwości indywidualnych.
 • Rozwijał umiejętności : planowanie, wybieranie, przewidywanie, podejmowanie decyzji.
 • Kochał Ojczyznę – Polskę i świadomie podejmował naukę i pracę dla jej dobra.
 • Był wrażliwy na potrzeby innych.
 • Świadomie opowiadał się za wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi.

Pragniemy, aby rodzice:

 • Czynnie współpracowali ze szkołą współtworząc atmosferę i tradycję szkoły.
 • Przyczyniali się do spójnego oddziaływania szkoły i domu.
 • Promowali szkołę w środowisku lokalnym. Dawali odważnie świadectwo wiary i miłości Boga i bliźniego.

Pragniemy, aby nauczyciele:

 • Byli świadkami wiary, ludźmi bogatymi duchowo.
 • Chętnie podejmowali różne doskonalenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Byli ludźmi kreatywnymi, twórczymi, pełnymi inicjatywy i zaangażowania.
 • Towarzyszyli swoim podopiecznym w ich potrzebach emocjonalnych, duchowych, intelektualnych i kulturowych.