Zasady rekrutacji

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św.
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Państwo,

Dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. informuje o sposobie dostarczania dokumentów rekrutacyjnych do przedszkola i szkoły.

Rodzice mogą skorzystać z niżej wymienionych sposobów:

wysłanie skanu karty zgłoszenia i załączników lub

wypełnienie karty zgłoszenia i załączników w programie Word i przesłanie drogą mailową na adres: kze.ostrowiec@gmail.com

(Rodzice, którzy prześlą mailowo potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola
w programie Word, będą musieli w późniejszym czasie dostarczyć dokumenty w formie papierowej).

Zachowując zaostrzone reguły sanitarne, możliwe jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej  do placówki codziennie w godz. od 7.30 – 15.30.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, może zostać zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub informacji mailowej/ telefonicznej – z obowiązkiem pisemnego potwierdzenia w najszybszym możliwym czasie.

Wszelkie konsultacje i dodatkowe informacje  udzielane będą drogą mailową lub telefonicznie nr tel. 662 078 966.

Termin składania wniosków:

PRZEDSZKOLE do 31 marzec 2021r.

SZKOŁA PODSTAWOWA do 31 marzec 2021r.

Regulamin rekrutacji oraz karty zgłoszenia odpowiednio na stronach www.przedszkolekatolickie.ostrowiec.pl oraz www.katolickasp.ostrowiec.pl

REGULAMIN REKRUTACJI
DO

Se absorbe al instante, es posible tomar con bebidas alcohólicas y es por eso que definitivamente no se emite receta aquí. Pero el caso es más mifarmaciaespana grave cuándo ésta no resulta indispensable para la salud.

KATOLICKIEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

§1
Założenia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 2. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
  z siedzibą w Ostrowcu Św. nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych na podstawie Regulaminu Rekrutacji.
 3. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, których rodzice akceptują (potwierdzając to pisemnie) jej Statut, Programy, Misję i Koncepcję pracy szkoły oraz jej wewnętrzne regulaminy.
 4. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor.
 5. Rekrutację przeprowadza się w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która to zastrzega sobie prawo do uwzględnienia innych, dodatkowych kryteriów rekrutacji określonych
  w regulaminie. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji.
 6. W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi co najmniej 3 nauczycieli w niej zatrudnionych.
 7. O przyjęciu do szkoły decyduje ilość punktów uzyskanych przez kandydata
  w procesie rekrutacji.
 8. Uczniowie mogą uzyskać punkty w następujących kryteriach:

 

 1. Pierwszy etap rekrutacyjny.
Lp. Kryteria organu prowadzącego Dokumenty potwierdzające Wartość punktowa
Potrzeby dziecka i jego rodziny
1. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza/lub uczęszczało do Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Zaświadczenie dyrektora Katolickiego Zespołu Edukacyjnego 10
2. Dziecko, które jest absolwentem Przedszkola w Katolickim Zespole Edukacyjnym Zaświadczenie dyrektora Katolickiego Zespołu Edukacyjnego 15
3. Niepełnosprawność kandydata1 Oryginały dokumentów, notarialnie poświadczone kopie lub urzędowo poświadczone odpisy, wyciągi z dokumentów lub kopie poświadczone przez rodzica 2
4. Potrzeba wsparcia religijnego w duchu katolickim w wychowywaniu dziecka Uzasadnienie zawarte we wniosku pkt 5 max 5
5. Szeroko rozumiane ubóstwo rodziny kandydata2 Oryginał dokumentów/zaświadczenie z MOPS, GOPS itp. 1
6. Opinia wychowawcy Zaświadczenie wypełnione przez nauczyciela max 3
7. Rozmowa z dzieckiem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami3 Notatka z rozmowy max 3
Potrzeby lokalne
8. Rodzic jest pracownikiem KZE Zaświadczenie 2
9. Rodzic pracuje na terenie miasta Ostrowiec Św. Zaświadczenie 1

 

 1. Drugi etap rekrutacyjny.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria z określoną liczbą punktów. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną poinformowani.

 

Lp. Kryteria organu prowadzącego Dokumenty potwierdzające Wartość punktowa
1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata4

 

Oświadczenia rodzica 3
2. Zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej przez oboje rodziców lub zatrudnienie rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko Zaświadczenie o zatrudnieniu 2
3. Opina Księdza Proboszcza z parafii, do której należy rodzina kandydata. Zaświadczenie z parafii max 2
4. Rozmowa rekrutacyjna3 Notatka z rozmowy max 3

 

1 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

2 Szeroko rozumiane ubóstwo rodziny kandydata – oznacza brak środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych rodziny: żywności, odzieży, dachu nad głową oraz/lub dysfunkcję rodziny, m. in. alkoholizm, przemoc.

3 Rozmowa z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), poprzez którą określone zostanie „dobro ucznia” z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka będzie miała na celu określenie stanowiska dotyczącego akceptacji katolickiego charakteru szkoły, treści Statutu, woli ścisłej współpracy ze szkołą w procesie edukacyjnym, formacyjnym i wychowawczym oraz jego spójności w wychowaniu domowym.

4 Wielodzietność rodziny- oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

§2
Rekrutacja do klas starszych, które dysponują wolnymi miejscami

 1. Rodzic chcący zapisać dziecko do klasy starszej pozostawia w sekretariacie:
 • kartę zgłoszenia ucznia
 • kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy, odpis arkusza ocen, jeżeli będzie przyjmowany uczeń w trakcie I lub II etapu edukacyjnego,
 • opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli taką posiada);
 • opinię pedagoga szkolnego, jeśli nie ma w szkole pedagoga opinię wychowawcy klasy.
 1. O przyjęciu dziecka decyduje rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) będzie miała na celu określenie stanowiska dotyczącego akceptacji katolickiego charakteru szkoły, treści Statutu oraz regulaminów wewnętrznych szkoły, woli ścisłej współpracy ze szkołą w procesie edukacyjnym i wychowawczym oraz jego spójności w wychowaniu domowym.
 2. W razie różnic zaawansowania w poziomie znajomości języka angielskiego i drugiego języka obcego realizowanego w szkole, rodzic zobowiązuje się do umożliwienia ( we własnym zakresie ) dziecku nadrobienia zaległości do poziomu klasy.

§3
Założenia końcowe

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Lp. Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przebiegu rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 29. 01.2021 r.
2.

Pobieranie wniosków

 

01.02.2021 r. 31.03.2021 r.
3. Składanie dokumentów do sekretariatu KZE (nie decyduje kolejność złożenia wniosku) 01.02.2021 r. 31.03.2021 r.
4.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów o przyjęcie dziecka do szkoły

I etap rekrutacji

 

II etap rekrutacji

01.04.2021 r.

 

07.04.2021 r.

 

19.04.2021 r.

 

23.04.2021 r.

 

16.04.2021 r.

 

23.04.2021 r.

 

5. Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 26.04.2021 r.
6. Pisemne potwierdzenie rodziców chęci przyjęcia dziecka do klasy I 26.04.2021 r. 28.04.2021 r.
7. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych
do klasy I
29.04.2021 r.

 

 1. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do 31.03.2021 r.- powoduje przerwanie procesu rekrutacji.
 2. W wyjątkowych indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły może zgodzić się na zorganizowanie rozmowy rekrutacyjnej w innych terminach.
 3. Dzieci, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Po ogłoszeniu listy przyjętych (do końca maja 2021 r.) należy dostarczyć, do sekretariatu szkoły:
1. 3 zdjęcia dziecka, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
2. Diagnozę przedszkola o gotowości szkolnej dziecka, opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

  1. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej
   z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
   z wnioskiem.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
   w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.
  5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w księdze zarządzeń.

Karty zapisu można odebrać w sekretariacie placówki – ul. Grabowiecka 15, Ostrowiec Świętokrzyski, lub pobrać z naszej strony.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

KZE- SP karta zapisu dziecka do kl. I – dokument w formacie .docx

KZE- SP karta zapisu dziecka do kl. I – dokument w formacie .pdf

KZE- SP karta zapisu dziecka do kl. II-VIII rok szkolny 2021-2022 – dokument w formacie .docx

KZE- SP karta zapisu dziecka do kl. II-VIII rok szkolny 2021-2022 – dokument w formacie .pdf

KZE – Wniosek do przedszkola 2021-2022 – dokument zapisany w formacie .docx

KZE – Wniosek do przedszkola 2021-2022 – dokument zapisany w formacie .pdf