Deklaracja dostępności

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony www.katolickasp.ostrowiec.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 01.08.2023

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.08.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: kze.ostrowiec@gmail.com. Tą  drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Szkoła mieści się w dwóch odrębnych budynkach przy ul;. Grabowieckiej 15. Do środka można się dostać się dwoma wejściami do budynku A (stary budynek) i trzema wejściami do budynku B (nowa szkoła).

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia (sale lekcyjne, sala gimnastyczna,toalety, gabinet pedagoga) na parterze w nowym budynku szkoły.

Toaleta dla osób na wózkach inwalidzkich znajduje się w budynku B szkoły, przy sali gimnastycznej.

Do dyspozycji nauczycieli i rodziców udostępnione są dwa parkingi przy budynku A i B szkoły z wjazdem od ul. Grabowieckiej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Opublikował(a): Danuta Gromada

Ostatnia zmiana: