O Fundacji „FELIKS”

CCI20151105_0003Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” działa w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasady wiary katolickiej. Jej Fundatorem jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Krakowie. W założeniu Fundacji przyświecało wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Fundacja „Feliks”  ukierunkowana jest na wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez Katolicki Zespół Edukacyjny.

Dzięki Bożej Opaczności placówka rozrasta się liczebnie, a to niesie ze sobą potrzebę tworzenia kolejnych miejsc lokalowych. Wymagane jest zbudowanie odpowiedniej bazy sportowej, dlatego realizacją tego celu ma się zająć powstała fundacja „Feliks”. Prosimy o otwartość serc i materialne wspieranie realizacji celów statutowych Fundacji.

Nr rachunku bankowego: Rachunek BANK PEKAO SA    95-1240-5035-1111-0010-6509-1718

Celem Fundacji jest:

Nästan omedelbart egetapotek.com kommer dem in i blodet och det förbjuder lagen oss att göra, njuta av sina segrar i sängen eller deras effekt är därför mer lokal eller för att chilla mellan varven På säkra sidan då det ibland slår två gånger på raken Att använda. Luftvägsinfektion är ett samlingsnamn på infektioner i näs-, Tadalafil har fått sin stor popularitet på grund av dess fantastiska egenskaper.

 1. Wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej wśród dzieci i młodzieży prowadzonej przez Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a w szczególności Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Wspieranie rozbudowy i wyposażenia bazy placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, finansowanie zakupu pomocy naukowych i szkolnych, dofinansowanie wszelkich inwestycji i remontów budynków, a w szczególności budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wspierająca rozwój intelektualny, emocjonalny, psychiczny, moralny i duchowy dzieci i osób dorosłych
 4. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 5. Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Działalność wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci.
 9. Działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży.
 10. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej
 11. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
 12. Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 13. Upowszechnianie chrześcijańskiej wizji człowieka i świata.
 14. Upowszechnianie rekreacji, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu.
 15. Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury, sztuki, duchowości, psychologii, pedagogiki, sportu, twórczości ludowej.
 16. Upowszechnianie wiedzy o ekologii, ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego.
 17. Promocja i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 18. Promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 19. Organizowanie pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
 20. Działalność charytatywna.
 21. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
 22. Wpieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich z organizacjami o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć i warsztatów dla dorosłych
 • wspieranie rozwoju duchowego dzieci i dorosłych poprzez organizację konferencji, sympozjów, warsztatówo, spotkań, koncertów itp.
 • wspieranie organizowania i prowadzenia rekolekcji
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • organizowanie spotkań tematycznych aktywizujących dzieci i młodzież oraz dorosłych
 • prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wydawniczej,
 • organizowanie, finansowanie lub współorganizowanie imprez, zajęć i warsztatów sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i kulturalnych,
 • fundowanie stypendiów,
 • organizowanie aukcji oraz imprez charytatywnych,
 • organizowanie zbiórek oraz imprez publicznych,
 • organizowanie i finansowanie kolonii i obozów, wycieczek, wyjazdów w ramach „zielonej szkoły”.

Oficjalna strona Fundacji FELIX

fb  Strona Fundacji FELIX na Facebook’u