O Fundacji "FELIKS"

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” działa w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasady wiary katolickiej. Jej Fundatorem jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Krakowie. W założeniu Fundacji przyświecało wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Fundacja „Feliks”  ukierunkowana jest na wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez Katolicki Zespół Edukacyjny.

Dzięki Bożej Opaczności placówka rozrasta się liczebnie, a to niesie ze sobą potrzebę tworzenia kolejnych miejsc lokalowych. Wymagane jest zbudowanie odpowiedniej bazy sportowej, dlatego realizacją tego celu ma się zająć powstała fundacja „Feliks”. Prosimy o otwartość serc i materialne wspieranie realizacji celów statutowych Fundacji.

Nr rachunku bankowego: Rachunek BANK PEKAO SA 95 1240 5035 1111 0010 6509 1718

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej wśród dzieci i młodzieży prowadzonej przez Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a w szczególności Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Wspieranie rozbudowy i wyposażenia bazy placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, finansowanie zakupu pomocy naukowych i szkolnych, dofinansowanie wszelkich inwestycji i remontów budynków, a w szczególności budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wspierająca rozwój intelektualny, emocjonalny, psychiczny, moralny i duchowy dzieci i osób dorosłych
 4. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 5. Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Działalność wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci.
 9. Działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży.
 10. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej
 11. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
 12. Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 13. Upowszechnianie chrześcijańskiej wizji człowieka i świata.
 14. Upowszechnianie rekreacji, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu.
 15. Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury, sztuki, duchowości, psychologii, pedagogiki, sportu, twórczości ludowej.
 16. Upowszechnianie wiedzy o ekologii, ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego.
 17. Promocja i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 18. Promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 19. Organizowanie pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
 20. Działalność charytatywna.
 21. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
 22. Wpieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich z organizacjami o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć i warsztatów dla dorosłych
 • wspieranie rozwoju duchowego dzieci i dorosłych poprzez organizację konferencji, sympozjów, warsztatówo, spotkań, koncertów itp.
 • wspieranie organizowania i prowadzenia rekolekcji
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • organizowanie spotkań tematycznych aktywizujących dzieci i młodzież oraz dorosłych
 • prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wydawniczej,
 • organizowanie, finansowanie lub współorganizowanie imprez, zajęć i warsztatów sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i kulturalnych,
 • fundowanie stypendiów,
 • organizowanie aukcji oraz imprez charytatywnych,
 • organizowanie zbiórek oraz imprez publicznych,
 • organizowanie i finansowanie kolonii i obozów, wycieczek, wyjazdów w ramach „zielonej szkoły”.

Oficjalna strona Fundacji FELIX

Strona Fundacji FELIX na Facebook