Misja i wizja szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Tylko siła pracy i ofiary może zbawić tak człowieka jak i naród, byle praca płynęła z miłości obowiązku, ofiara zaś, z miłości Boga i bliźniego.św. Zygmunt Szczęsny Feliński

„BÓG – HONOR – OJCZYZNA”

Misja

Nasza szkoła:

 • wychowanie i kształcenie jest oparte na chrześcijańskim systemie wartości,
 • wychowuje do szlachetności, pracowitości, odpowiedzialności, empatii, prawości,
 • daje poczucie bezpieczeństwa, które wspiera harmonijny rozwój ucznia.
  zadania i program szkoły zmierzają do zapewnienia spójności pomiędzy wiarą i życiem,
 • uwrażliwia na piękno i odpowiedzialność za dar przyrody jako dzieło Stwórcy,
 • zapewnia wysoki poziom nauczania, którym kieruje wykwalifikowana i ciągle doskonaląca się kadra,
 • zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia, sprzyja wzajemnemu zaufaniu,
 • kształci kompetencje kluczowe, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia,
 • szkoła stwarza warunki do harmonijnego rozwoju różnych dziedzin osobowości wychowanka,
 • oferuje uczniowi opiekę nauczyciela tutora, który wspiera jego rozwój.
  tworzy wspólnotę uczniów, nauczycieli, rodziców, w której nikt nie jest anonimowy,
 • współpracuje z rodzicami lub opiekunami w dziedzinie wychowania,
 • posiada bogaty wachlarz pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • rozwija zainteresowania dzieci poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,

WIZJA

Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły:

 • kochał Boga i miał świadomość, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem,
 • kochał Ojczyznę – Polskę, świadomie podejmował naukę i pracę dla jej dobra,
  starał się żyć wartościami ewangelicznymi, rozwijając w sobie świadomość ,,bycia chrześcijaninem’’, był człowiekiem autentycznej wiary,
 • był człowiekiem o wszechstronnie rozwiniętej osobowości: reprezentujący wysoki poziom intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, moralny, kulturalny, na miarę możliwości indywidualnych,
 • był człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, posiadał szerokie horyzonty wiedzy i z odwagą podejmował nowe wyzwania,
 • był wrażliwy na potrzeby innych i wstawiał się za słabszymi,
 • miał poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
 • posiadał umiejętność komunikowania się w językach obcych i czerpał pozytywne wzorce z innych kultur, szanując ich tradycje i różnorodność,

Pragniemy, aby rodzice:

 • czynnie współpracowali ze szkołą współtworząc atmosferę i tradycję szkoły,
 • poprzez swoją chrześcijańską i patriotyczną postawę stanowili wzorzec dla zachowań swoich dzieci,
 • dawali odważne świadectwo wiary miłości Boga i bliźniego,
 • przyczyniali się do spójnego oddziaływania szkoły i domu,
 • promowali szkole w środowisku lokalnym,
 • wspierali placówkę w podejmowanych działaniach dydaktyczno – wychowawczych,

Pragniemy, aby nauczyciele:

 • byli świadkami wiary, ludźmi bogatymi duchowo,
 • byli ludźmi kreatywnymi, twórczymi, pełnymi inicjatywy i zaangażowania,
 • towarzyszyli swoim podopiecznym w ich potrzebach emocjonalnych, duchowych, intelektualnych i kulturowych,
 • chętnie podejmowali różne formy doskonalenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • byli współodpowiedzialni za budowanie i tworzenie placówki,

Pragniemy, aby nasza placówka:

 • była przejrzystym znakiem autentycznej wiary i miłości Boga, człowieka, Ojczyzny,
 • była prekursorem nowych, kreatywnych rozwiązań edukacyjnych, służących przestronnemu rozwojowi uczniów,
 • troszczyła się o dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym,
 • budowała cywilizację miłości w środowisku lokalnym,
 • współdziałała dla dobra mieszkańców i instytucji zewnętrznych,
 • budowała dobrą wartość edukacji we współpracy z innymi jednostkami oświatowymi,
 • wykazywała ciągłą troskę o aktualne doposażenie,
 • korzystała z różnego rodzaju projektów sprzyjających rozwojowi placówki,

Kierunek działań szkoły w kolejnych latach

2022/2023

„Miłość i zgoda rodzinna, przyjaźń i życzliwość ludzi są nieocenionymi skarbami, które najcięższe burze przetrwają” – kształtowanie postawy miłości bliźniego i głębokiej wiary w Boga oraz uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka wzorem Z. Sz. Felińskiego – orędownika świętości i miłosierdzia – WIARA – MIŁOŚĆ – RODZINA

2023/2024

„Jest znacznie łatwiej burzyć niż budować, szkodzić niż pomagać, nienawidzić niż kochać” (A. Fredro) – rozbudzanie w uniach wrażliwości na potrzeby innych, budowanie dobrych relacji oraz kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata – OTWARTOŚĆ – DOBROĆ – WRAŻLIWOŚĆ

2024/2025

„Żeby świat był lepszy, potrzebna jest miłość do każdego człowieka” – rozwijanie kompetencji międzykulturowych, edukowanie i kształcenie szacunku dla tradycji i kultur innych narodów oraz wdrażanie do gotowości pokojowego rozwiązywania konfliktów – SZACUNEK I POKÓJ

2025/2026

„Ojczyzna , to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie” – krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych poprzez umiłowanie kraju ojczystego, gotowość poświęcenia się dla własnego narodu oraz wdrażanie troski o losy ojczyzna. Przybliżenie wzorów osobowych prawdziwego patrioty – BÓG- HONOR- OJCZYZNA

2026/2027

„Language is to the mind more than light is to the eye” (W. Gibson) – odkrywanie możliwości poznawania świata i ludzi poprzez komunikację wielojęzyczną oraz rozbudzanie zainteresowania różnymi kulturami – LET’S TALK – KOMUNIKACJA