Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży w naszej szkole polega na:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w placówce;
  • zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Zajęcie realizowane w ramach pracy zespołu to zajęcia:

  • korekcyjno-kompensacyjne,
  • bio feedback
  • logopedyczne,
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne- trening umiejętności społecznych,
  • arteterapia,
  • integracji sensomotorycznej,
  • rewalidacyjne,
  • trening ręki.