Program profilaktyczno - wychowawczy

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły realizowany w Katolickim Zespole Edukacyjnym- Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami
i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej
i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły

Załącznik nr 2 do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły