Projekty finansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: „Remont – Rozbudowa
zespołu budynków Katolickiego Zespołu Edukacyjnego o nowy budynek sali
gimnastycznej oraz szkoły wraz z infrastrukturą obejmującą: wewnętrzne instalacje
elektryczne, teletechniczne, wod.-kan. wentylacji mechanicznej, c.o., zbiornik na
wodę deszczową oraz do celów przeciwpożarowych, wewnętrzny układ komunikacyjny
wraz z parkingiem na działce nr 9 (obr. 10 ark. 10) przy ul. Grabowieckiej 15 w Ostrowcu
Świętokrzyskim.”

Nr Umowy: MEiN/2022/DPI/3300

Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł

Termin realizacji: do 25.05.2023 r.

Dotacja celowa pozyskana z „PROGRAM INWESTYCYJNY MEiN – Inwestycje w oświacie ” przeznaczona będzie na wykonanie ostatniej części projektu: budowę części dydaktycznej i jej wykończenie (bez zagospodarowania terenu przy tej części obiektu) – architektura, instalacja wod.-kan., instalacja wentylacji, instalacja elektryczna oraz instalacja grzewcza (powierzchnia użytkowa 531,69m2).

W roku 2021 Organ Prowadzący Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim podjął się działania zmierzającego do zapewnienia komfortowych warunków nauki i pracy, które polega na rozbudowie budynków KZE (skrót użytkowy Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim) o nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem technicznym i salami lekcyjnymi.
Koszt inwestycji w całości zgodnie z kosztorysami ofertowymi oraz kosztorysem inwestorskim wynosi 9 738 304,65 zł. (dziewięć miliomów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta cztery 65/100 zł).
Budowa prowadzona jest na działce należącej do Organu Prowadzącego Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim – Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Prowincja Krakowska. Zgromadzenie jest użytkownikiem wieczystym działki.

Kwotę 5 740 036,43 zł na budowę przeznaczył Organ Prowadzący. Są to oszczędności własne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Prowincja Krakowska organizowane przez ostatnie 10 lat.
Budżet własny wystarczył na wykonanie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu przy nowo powstałym budynku sali oraz wykonanie stanu „0”, izolacji, fundamentów, zasypów, kanalizacji wewnętrznej, chudego betonu i instalacji odgromowej pod częścią dydaktyczną obiektu.

Wnioskowana kwota dotacji celowej pozwoliła na ukończenie budowy części dydaktycznej.

Dydaktyczna cześć nowego obiektu umożliwi skonsolidowanie wspólnoty KZE na jednym terenie, co wpłynie niezwykle pozytywnie na integrację uczniów młodszych i starszych i ułatwi organizację pracy nauczycieli i obsługi.  Część dydaktyczna nowo powstałego budynku będzie miała 5 sal lekcyjnych, sanitariaty i pomieszczenia socjalne – powierzchnia użytkowa 531,69 m2. Warunki te w optymalny sposób zaspokoją potrzeby społeczności Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w realizacji spełniania zadań w obszarze opieki i wychowania.

Zdjęcia z ukończonej budowy.

„Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, numer umowy MEiN/2022/DPI/3300″