Główka Pracuje. Myślę twórczo i działam kreatywnie.

Założeniem innowacji jest wspomaganie rozwoju logicznego i krytycznego myślenia, rozbudzenie pasji badawczej oraz nabywanie przez uczniów umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy. Bazując na potencjale uczniów, ich ciekawości oraz chłonności umysłu motywujemy ich do poznawania świata oraz twórczej pracy poprzez własną i świadomą aktywność. Działania w zakresie innowacji ukierunkowane są na uczenie się poprzez samodzielne odkrywanie. Wykorzystywanie narzędzi krytycznego myślenia umożliwia uczniom lepsze dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, planowanie pracy, samodzielne podejmowanie decyzji i przewidywanie ich konsekwencji, stosowanie poprawnej komunikacji oraz umiejętne analizowanie konfliktów i poszukiwanie rozwiązań. Realizując innowację wspieramy uczniów w rozwijaniu umiejętności współdziałania w zespole oraz kompetencji matematycznych opartych na grach i zabawach logicznych. Różnorodna tematyka zajęć wspomaga uczniów w praktycznym rozwiązywaniu kreatywnych zadań oraz dostarcza im wiele radości i ciekawych przeżyć. Możliwość osiągania sukcesów oraz doświadczanie pozytywnych emocji z efektów własnej pracy kształtuje poczucie własnej wartości u uczniów. Zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne uczniowie będą mogli zastosować w życiu codziennym.