Tutoring...

Tu­to­ring to me­to­da edu­ka­cji sper­so­na­li­zo­wa­nej, któ­rej ce­lem jest wspie­ranie ucznia w roz­wo­ju zgod­nym z je­go ta­len­ta­mi, za­in­te­re­so­wa­nia­mi i moż­li­wo­ścia­mi, jest to proces, w trakcie którego, poprzez kontakt i relacje z tutorem, uczeń  rozwija swoje skrzydła…