Konkurs„Święci Patronowie Szkoły – Jan Paweł II i św. Zygmunt Szczęsny Feliński moimi nauczycielami”

Zapraszamy wszystkich uczniów (kl. I-VII) naszej szkoły do udziału wnszkolnym konkursie plastycznym pod hasłem “Święci Patronowie Szkoły- Jan Paweł II i św. Zygmunt Szczęsny Feliński moimi nauczycielami”.

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

„Święci Patronowie Szkoły – Jan Paweł II i św. Zygmunt Szczęsny Feliński

moimi nauczycielami”

 

Organizator konkursu:

Katolicki Zespół Edukacyjny Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adresat konkursu:

 • Do udziału zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej z klas I – VII

Cele konkursu:

 1. Propagowanie wiedzy o św. Janie Pawle II i św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim:
 • fascynacja osobowością Jana Pawła II i Zygmunta Felińskiego,
 • kontakty Jana Pawła II i Zygmunta Felińskiego z ludźmi całego świata,
 • być dobrym jak Jan Paweł II i Zygmunt Feliński,
 • kochać ludzi jak Jan Paweł II i Zygmunt Feliński,
 • być świętym jak Jan Paweł II i Zygmunt Feliński.
 1. Kultywowanie pamięci o papieżu i arcybiskupie.
 • wspólne świętowanie rocznic związanych ze św. Janem Pawłem II i św. Zygmuntem Szczęsnym Felińskim.
 1. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów.
 2. Pobudzenie aktywności twórczej.
 3. Nawiązanie relacji między uczniami szkoły.

Zadania konkursowe:

Udział w konkursie plastycznym polega na wykonaniu przez uczestników pracy plastycznej na temat: „Święci Patronowie Szkoły – Jan Paweł II i św. Zygmunt Szczęsny Feliński moimi nauczycielami.”

Format pracy – arkusz A 3 lub A4

Praca może być wykonana dowolną techniką (farby, kredki, pisaki, wyklejanki, pastele, kolaż, techniki mieszane itp.).

Na odwrocie powinny się znajdować dane wykonawcy pracy:

 • imię i nazwisko wykonawcy pracy,
 • klasa,
 • wiek,
 • imię i nazwisko opiekuna.

 

Przebieg Konkursu:

 • Konkurs jest jednoetapowy w dwóch kategoriach wiekowych.
  Pierwsza kategoria wiekowa – uczniowie klas I – III, druga kategoria wiekowa – uczniowie klas IV – VII.

Etap – szkolny, w którym wyłoni spośród danych klas w danej kategorii wiekowej trzy najlepsze prace. Do jego przeprowadzenia, w wyznaczonym dniu, zostanie przesłana przez Organizatorów do każdej klasy poprzez wychowawcę klasy informacja dotycząca tematu konkursu, technik plastycznych jakie można wykorzystać do wykonania pracy oraz terminu i miejsca składania prac. Organizatorzy powołają Szkolną Komisję Konkursową. Szkolna Komisja Konkursowa w wyznaczonym przez organizatorów dniu wyłoni spośród prac trzy najlepsze prace plastyczne i wyróżnienia.

Termin składania prac:

Prace konkursowe należy składać do wychowawcy klasy lub nauczyciela świetlicy do dnia 12.10.2017r.

Ocena zadania konkursowego:

Oceny prac dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • technika wykonanej pracy,
 • kompozycja – przejrzyste i czytelne prezentowanie treści,
 • oryginalność,
 • pracochłonność,
 • estetyka,
 • myśl przewodnia pracy.

Decyzje Jury Konkursowego są nieodwołalne.

Laureaci, nagrodzeni:

Laureatami konkursu zostanie 3 uczestników w obu kategoriach wiekowych (I kategoria: klasy I-III; II kategoria wiekowa: klasy IV-VI) Przewidywane są również wyróżnienia. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy. Laureaci otrzymają upominki i dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Katolickim Zespole Edukacyjnym od dnia 16.102017. Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 16.10.2017r.

Nagrodzeni uczniowie zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród 16.10.2017r.

UWAGA!!!

Dodatkowych informacji udziela organizator konkursu: p. Agnieszka Romańska, s. Izabela Dziedzic.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.